Regulamin usługi „OZE – Panel Użytkownika”

 1. Usługę „OZE – Panel Użytkownika” w TIK realizuje Gmina Potok Wielki zwana dalej Gestorem, który jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Usługa polega na umożliwieniu załatwiania spraw (transakcji on-line) związanych z działaniem i utrzymaniem instalacji.
 3. Usługa jest bezpłatna.
 4. Usługa jest skierowana tylko do dysponenta/właściciela danej instalacji OZE lub osoby przez niego upoważnionej zwanego dalej Odbiorcą Usługi.
 5. Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody przez Odbiorcę Usługi na przetwarzanie jego danych osobowych w celu jej realizacji.
 6. Po udzieleniu ww. zgody Gestor zakłada konto zainteresowanemu i przekazuje mu dane pierwszego dostępu.
 7. Alternatywnym sposobem założenia konta jest samodzielne wypełnienie przez Odbiorcę Usługi formularza rejestracji nowego konta. Z uwagi na ochronę prywatności, aktywacja konta zarejestrowanego przez Odbiorcę Usługi wymaga czynności (akceptacji) Gestora.
 8. Odbiorca Usługi ma obowiązek zachowywać dane dostępowe w poufności.
 9. Ze względów bezpieczeństwa system okresowo wymusza zmianę hasła i minimalną jego długość.
 10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza zaprzestanie świadczenia tej usługi.
 11. Czas trwania usługi i związany z tym czas przechowywania danych osobowych pokrywa się z okresem trwałości projektu, w ramach którego zrealizowano daną instalację OZE. Po okresie tym Gestor bezpowrotnie usunie konto wraz z danymi osobowymi użytkownika o ile ten nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych na kolejny okres czasu.
 12. Gestor nie odpowiada za wykorzystywanie Usługi przez Odbiorcę Usługi w innych celach lub w inny sposób niż obsługi danej instalacji OZE.
 13. Odpowiedzialność Gestora jest ograniczona tylko do obszaru ochrony danych osobowych Odbiorcy Usługi.
 14. Gestor ma prawo monitorować działanie Usługi i Odbiorcy Usługi – zbierać dane w logach sytemu, w tym adres IP z którego nawiązano połączenie z Usługą.