Informacje o projekcie

Projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.

Łączna wartość inwestycji: 3 310 294, 00 zł.
Wartość dofinansowania: 2 671 380, 00zł.

W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2 i 3 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Potok Wielki (związane z budynkiem oraz wolnostojące):łącznie 351 zestawy (849 paneli) o mocy 1,39 MW.

Kosztem niekwalifikowanym będzie montaż drugiej wężownicy w instalacjach solarnych. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ok. 1312 os. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane 3 kotły opalane biomasą (drewno, pellet, brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma) o łącznej mocy 70 kW. Zostanie utworzona strona internetowa promująca odnawialne źródła energii-portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym.

W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z „Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.